Organizing Committee


Organizing CommitteeAsian Pacific Advisory Board
 
Organizing Committee
Honorary Chair Hung-Chi Lue     
Chair Mei-Hwan Wu  
Vice Chair Jou-Kou Wang  
Advisory Board Chi-Ren Hung C.C. Laura Meng
  Fang-Yue Lin Ming-Fong Chen
  Shu-Hsun Chu Jyh-Horng Chen
Secretary General Yih-Sharng Chen  
Vice Secretary General Yu-Chuan Hua  
Treasure Tseng-Chen Sung  
Scientific Committee Chair: Jou-Kou Wang  
  Mei-Hwan Wu Hung-Chi Lue
  Ming-Tai Lin Be-Tau Hwang
  Ching-Tsuen Shen Ming-Ren Chen
  Ching-Feng Cheng Jeng-Sheng Chang
  Yun-Ching Fu Jing-Ming Wu
  Jiunn-Ren Wu Kai-Sheng Hsieh
  Chi-Di Liang Ing-Sh Chiu
  Yih-Sharng Chen Chung-I Chang
  Zen-Chung Weng Shu-Min Kuo
  Jun-Yen Pan Yu-Jen Yang
  Jen-Ping Chang Chaw-Chi Chiu
  Jeng Wei Yueh-Chih Chen
  Shyh-Jye Chen Shen-Kou Tsai
  Ssu-Yuan Chen  
Site Management Committee Chair: Jiunn-Ren Wu  
Jia-Kan Chang Shuenn-Nan Chiu
  Chi-Di Liang Chao-Cheng Du
  Shye-Jao Wu  
Funding Committee Chair: Be-Tau Hwang  
Pi-Chang Lee Ming-Ren Chen
  Jia-Kan Chang Hung-Tao Chung
  Shen-Kou Tsai Jeng-Sheng Chang
  Yun-Ching Fu Zen-Kong Dai
  Kai-Sheng Hsieh  
Publication Committee Chair: Ching-Tsuen Shen  
  Wen-Jen Su Nan-Koong Wang
  Hsin-Hui Chiu Shu-Chien Huang
Social Committee Chair: Jing-Ming Wu  
  Jieh-Neng Wang Chun-An Chen
  Yun-Ching Fu Chien-Wei Lu
Administrative Committee Chair: Ming-Ren Chen  
  Haw-Kwei Hwang Jui-Yu Hsu
  Sheng-Ling Jan Yi-Liang Wu
Exhibition Committee Chair: Kai-Sheng Hsieh  
  Tien-Yuan Ou Jong-Hau Hsu
  En-Ting Wu Su-Man Lin
top